Wheelchair Application Review Process

Process once the application arrives at the OJA office:

 

 • The OJA Wheelchair Programme will verify applications, and make appointments for assessments to be conducted at the applicant’s convenience.
 • Where necessary for specialised wheelchairs such as motorised wheelchairs or specialised seating for severely disabled individuals.
 • The recipient must be aware that OJA is not responsible for maintenance or any other costs associated with wheelchair provided.
 • The manual wheelchairs must be returned to the organisation that applied for it and the motorized wheelchair must be returned to OJA for redistribution if the applicant dies, or is no longer able to use the wheelchair for any other reason within 2 years of receiving it.
 • A replacement chair will be considered if the person has not been able to become self-sufficient e.g. the person goes on to tertiary education after school
 • Co-payments might be requested from the user, depending on their financial circumstances for the motorised wheelchairs
 • All applications are to be made on the correct application forms available from the OJA office.

Imigomo elandelwa u-OJA uma isicelo sesifikile

 

 • Uhlelo lwase OJA lwama-wheelchair lubheka izicelo luphinde luvakashele nalabo abafake izicelo ikakhulukazi labo bama-wheelchair ahamba nge-battery (motorised)
 • U-OJA akazilungisi izihlalo ezilimele noma ingaluphi uhlobo
 • Uma umuntu obethole i-wheelchair edlula emhlabeni noma engasakwazi ukuyisebenzisa ngezizathu ezithile kungakapheli iminyaka emibili eyitholile, i-wheelchair ejwayelekile ibuyiselwa kwinhlangano eyayifake isicelo kuthi lena ehamba nge-battery ibuyiselwe kwa-OJA ukuze inikezwe omunye umuntu oyidingayo
 • Ukuthola i-wheelchair yesibili kubhekelelwa kumuntu ongakokwazi ukuthi azimele ngokwesimo sempilo isib. Ukuqhubeka nemfundo ezikhungweni eziphezulu
 • Kungenzeka umuntu afake ingxenye yemali kwi-wheelchair ehamba nge-battery uma kubonakala ukuthi unawo amandla
 • Zonke izicelo kufanele zifakwe ngokugcwalisa isicelo esitholakala kwa-OJA