Motorised Wheelchair

A motorised wheelchair is one that works with a motor using a battery.

The applications for motorised wheelchairs are considered if the person has a disability that affects all four limbs, or has severe restrictions to endurance, for example muscular dystrophy, post-polio syndrome, congenital deformities (for example no arms/ legs) and quadriplegia due to polio, spinal cord injury or cerebral palsy.

The provision of a motorised chair must enable the disabled person to either:

 • Continue to be employed (open labour market, protected employment, unremunerated in an activity centre within an institution).
 • Seek employment.
 • Study with the view to future employment
 • Volunteer at some facility e.g. as peer counsellor, fund raiser etc.

  Applications from schools for learners with severe disabilities are considered if they have been assessed to be able to safely use a motorised chair by a suitably qualified health professional such as an occupational or physiotherapist.

Imigomo yokufaka isicelo se-wheelchair ehamba nge-battery.

Izicelo zama-wheelchair ahamba nge-battery abhekelelwa kumuntu okhubazeke kuwo wonke amalunga omzimba (ongenazo izingalo nemilenze) nokunye ukukhubazeka njengokulimala emgogodleni njlnjl.

Ukuphiwa le-wheelchair kufanele umuntu asizakale njengokuthi:

 • Akwazi ukuqhubeka asebenze
 • Afune umsebenzi
 • Aqhubeke nokufunda ukuze akwazi ukusebenza
 • Abe yivolontiya esikhungweni esithile isib. ukusiza abanye abakhubazekile njlnjl.

  Izicelo ezivela ezikoleni zabafundi zinikelwa uma kunesiqinisekiso sokuthi angakwazi ukuzisebenzisela ngokuphephile le-wheelchair, ngokuthi ahlolwe ngumuntu ogunyaziwe njenge-occupational noma physiotherapist.