Manual Wheelchair

A manual wheelchair is the one you push.

All wheelchairs are supplied to individuals via a recognised organisation e.g. hospital, clinic, non-profit organisation (NPO), disabled person’s organisation (DPO), faith based organisation (FBO) etc. to ensure the person is receiving other services needed and to ensure regular monitoring of the wheelchairs.

(In exceptional cases wheelchairs will be provided via an individual, where access to some of these services are not available, or are not easily accessible, due to the mobility problem of the individual.These will be kept to a minimum.)

We do not provide a large number of wheelchairs to any organisation to distribute – we need to know about the individuals receiving the wheelchairs.

The most suitable basic type of wheelchair for the person is provided where possible to improve the quality of life of the person with a mobility problem and that of their families.

Recipients of the wheelchairs must meet the following basic requirements:

  • Not be able to afford a wheelchair of their own
  • Have a mobility impairment
  • Be resident in KZN
  • Not be able to access a wheelchair elsewhere eg via the KZNDOH

Consideration will be given to people who are not on a government pension (eg disability pension or old age pension), but are on a limited income (eg using the amount defined as “living below the bread line” at the time), even if they do have a “medical aid” of some kind (these people often are not provided with wheelchairs, as these do not form part of the prescribed minimum benefits laid down by the government.)

Imigomo yokufaka isicelo se-wheelchair ejwayelekile

Wonke umuntu uyakwazi ukuthola i-wheelchair uma ezoba ngaphansi kwenhlangano ebhaliswe ngokomthetho kahulumeni isib. Izibhedlela, imitholampilo, ezimele noma eyomphakathi (NPO/CBO), eyabakhubazekile (DPO), eyezenkolo (FBO) njlnjl.

U-Operation Jumpstart Association akanikeli ngama-wheelchair ezinhlanganweni ukuthi kube yizona ezizonikeza abantu. Sifuna ukumazi umuntu ozothola i-wheelchair.

Nakhu okubalulekile esikubhekayo ngomuntu odinga i-wheelchair ukuthi:

  • Akanawo amandla okuzithengela
  • Akakwazi noma onenkinga yokuzihambela
  • Oyisakhamuzi sase-KZN
    Akakwazi ukuthola i-wheelchair kwezinye izinhlangano (njenge KZNDOH)

Abangaba sethubeni lokuthola i-wheelchair abangaholi impesheni yabakhubazekile noma yabadala

Click on the link to download the Application Form..